UPAMIĘTNIONY KILKOMA NAZWAMI GEOGRAFICZNYMI

Wśród jego licznych publikacji książkowych, oprócz drobniejszych sprawozdań i prac wąsko specjalistycznych, wymienić można: Along Alaska’s Great River (dwa wyda­nia: New York 1885 i Chicago 1900), The Children of the Cold (cztery wydania: 1886, 1899, 1930, 1931), Nimrod in the North (dwa wydania: 1885, 1892), A Summer in Alaska (dwa wydania: 1891, 1893), In the Land of Cave 298 and Cliff Dwellers (1893). Za swe badania w Arktyce Schwatka otrzymał medale francuskiego i rosyjskiego towarzystwa geograficznego, został też powołany na członka wymienionych towarzystw. Ponadto powołały go na swego członka towarzystwa geo­graficzne w Berlinie, Genewie i Rzymie.  Upamiętniony został także kilkoma nazwami geograficznymi na mapie Kanady i Alaski.

Posted in Polscy podróżnicy i odkrywcy | Leave a comment

BRAK WYCZERPUJĄCEJ BIOGRAFII O AMERYCE

Pomimo powyższych wypowiedzi i pomimo bardzo wysokiej rangi tego podróżnika w dziejach światowych eksploracji geograficznych w piśmiennictwie polskim, o ile wiadomo, nie podjęto dotąd próby dokumentalnego i źród­łowego wyświetlenia tej sprawy. Brak zresztą dotąd wyczerpującej biografii i w Ameryce. Istniejące tam na ten temat przyczynki nie są wolne również od dużych luk i sprzecznych sformułowań . Zanim więc powyższa sprawa nie zostanie archiwalnie zbadana i ustalona, warto w największym skrócie przedstawić najważniejsze osiąg­nięcia Schwatki, mało czytelnikowi polskiemu znane.Według posiadanych danych Schwatka urodził się 29 września w Galena w stanie Illinois, w rodzinie rzemieślniczej. 

Posted in Polscy podróżnicy i odkrywcy | Leave a comment

OPERA O TEMATYCE INDIAŃSKIEJ

Edward Fryderyk Sobolewski (1808—72), muzyk i kom­pozytor, przybyły do Ameryki w 1859 r., skomponował w roku następnym pierwszą w Ameryce Północnej operę o tematyce indiańskiej pt. Mohega(Kwiat lasu), W operze tej występuje między innymi Kazimierz Pułaski.Znany z wojny secesyjnej generał amerykański polskie­go pochodzenia Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski (1824—87)  inżynier z zawodu, po przybyciu do Ameryki przeprowadzał przez czas pewien prace topograficzne w Wirginii. Pod koniec życia napisał pamiętnik pt. Wspo- mnienia z pobytu w Ameryce podczas wojny 1861—1864 („Kłosy”, rocz. 1883, t. II, nr 940—957); dotyczy on jednak głównie wspomnień wojskowych.

Posted in Polscy podróżnicy i odkrywcy | Leave a comment

OSADA „PANNA MARIA”

W książce tej wspomina o spotkanych Polakach oraz o przybyłych w tym czasie do Teksasu 900 rodzinach chłopów polskich, którzy założyli osadę „Panna Maria”. W czasie pobytu w Ameryce Wolski zwiedził również Kubę, poświęcając jej w swojej książce jeden rozdział. Nie można również pominąć w tym miejscu dwóch popularnych postaci w ży­ciu Polonii amerykańskiej XIX w., a mianowicie Pawła i Edwarda Sobolewskich. Pierwszy z nich, Paweł (1816—V 1884), literat i publicysta, spędził pół wieku w Ame­ryce, popularyzując piórem sprawy polskie na drugiej półkuli. Co w tym miejscu najważniejsze, współpracował także z redakcją wydanego w 1842 r. w Filadelfii Słottmika Geograficznego, w którym zamieścił szereg artykułów.

Posted in Polscy podróżnicy i odkrywcy | Leave a comment

OBSZARY MIĘDZY OBYDWOMA OCEANAMI

Ponadto w Brukseli w 1853 r. wydał wspomnianą na wstępie pracę pt. La Califomie et les routes interoceaniąues, która miała dwa  wydania. Jej tytuł zdaje się potwierdzać, że Hołyński penetrował obszary leżące pomiędzy obydwoma oceanami i że to jego właśnie spotkano w 1845 r. w głębi Teksasu nad rzeką Cibolo. Przez czas pewien Hołyński podróżował też po Ameryce Południowej, czego plonem była książka UEąuateur, scenes de la vie sudamericaine, wydana w Pa­ryżu w 1861 r. Hołyński, o ile dotąd wiadomo, zostawił publikacje wyłącznie w językach obcych; podpisywał się na nich ,,Holiński’\ Po licznych podróżach po świecie wró­cił do kraju i zmarł we Lwowie.

Posted in Polscy podróżnicy i odkrywcy | Leave a comment

PODRÓŻE HOŁYŃSKIEGO PO KALIFORNII

Po odwiedzeniu krajów Lewantu w la­tach 1836—37 (Egipt, Palestyna), Hołyński zamieszkał początkowo we Francji i Hiszpanii, a następnie wyjechał do Ameryki. Ten okres życia Hołyńskiego jest mało znany, chociaż trwać musiał co najmniej ok. 10 lat. Jak wynika ze wzmianki w książce ówczesnego podróżnika polskiego po Teksasie A. Bakanowskiego, w 1845 r. nad rzeką Cibolo w tym stanie, według relacji zasłyszanych, prze­bywał jakiś polski podróżnik „Ołyński”. Niewątpliwie był to Hołyński, tym bardziej że według innych źródeł Hołyń­ski już od 1844 r., a więc jeszcze przed Wierzbickim po­dróżował jako mierniczy po Kalifornii i po obszarach leżących na zachód od Missisipi. Hołyński kreślił też mapy odwiedzanych regionów, jak tego dowodzi wydana przez niego w 1854 r. mapa Kalifornii, przechowywana obecnie w muzeum w Sacramento.

Posted in Polscy podróżnicy i odkrywcy | Leave a comment

KONTYNUACJA BADAŃ GEOLOGICZNYCH

Wróciwszy do Nowego Jorku Polak udał się z kolei w górę rzeki Hudson do Albany, po czym skierował się na zachód do wodospadu Niagara, w okolicy którego prze­kroczył granicę Kanady. Według jego własnego itinera- rium, przesłanego w liście do kraju oraz późniejszych prac Strzelecki zwiedził w Kanadzie prowincje Ontario i Que- bec, w tym ich najważniejsze miasta Quebec, Montreal, Toronto. Kontynuował też tutaj swoje badania geolo­giczne, w toku których odkrył w nie ustalonych dotąd miejscach duże pokłady rudy miedzi . W tym też okresie przebywał przez pewien czas wśród Indian Huronów, dzięki czemu wzbogacił swoje obserwacje etnograficzne, wykorzystane później między innymi przy formułowaniu jego znanej tezy fizjologicznej, zwanej niekiedy „prawem Strzeleckiego”.

Posted in Polscy podróżnicy i odkrywcy | Leave a comment

SIEDEM MAP WYBRZEŻA

  1. Jest wśród nich siedem map całego wybrzeża Nowej Anglii (północ­nych wybrzeży ujścia Rzeki Sw. Wawrzyńca, Rhode i Long Island itd.).W czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych opowiedział się po stronie lojalistów. W wojskowej służbie topograficznej dosłużył się stopnia kapitana; w latach 1812—16 przydzielony był do oddziałów obrony terytorial­nej Nowej Fundlandii. 281Data i miejsce urodzenia Błaszkowicza nie są znane; zmarł 4 VIII 1823 r. w Anglii w wieku lat 71, a więc prawdopodobnie urodził się w  1752 r.Na temat Błaszkowicza najwięcej pisał M. Haiman, między innymi w Polskim Słowniku Biograficznym. Z za­granicznych autorów przygotowywał o nim pracę historyk kanadyjski J. C. Webster (1863—1950), ale prawdopo­dobnie nie zdążył jej ogłosić.

Posted in Polscy podróżnicy i odkrywcy | Leave a comment